Mar-Bud s.c.

Finansowanie OZE - PROSUMENT - Dofinansowania

W związku z nowelizacją USTAWY o OZE poniższe zapisy są nieobowiązujące.

1 lipca 2016 r będzie nowa ustawa o OZE - o jej kształcie i przepisach poinformujemy !


W dzisiejszym głosowaniu Sejm odrzucił poprawki senackie dotyczące wsparcia dla prosumentów. Tym samym ostatecznie do ustawy o OZE zostanie wpisana poprawka prosumencka wniesiona przez posła PSL Artura Bramorę.

W dzisiejszym głosowaniu za odrzuceniem senackich poprawek w zakresie zasad sprzedaży energii z domowych mikroinstalacji OZE i tym samym utrzymaniem przyjętej wcześniej przez Sejm poprawki Bramory opowiedziało się 227 posłów, przeciwko było 200 posłów, a 9 wstrzymało się od głosu. Nie głosowało 24 posłów. 

Za utrzymaniem poprawek senackich i odrzuceniem poprawki prosumenckiej głosowało 198 obecnych na sali posłów Platformy Obywatelskiej z wyjątkiem jednego posła PO, Łukasza Tuska, który wstrzymał się od głosu. 

Za poprawką Bramory opowiedziały się natomiast wszystkie pozostałe kluby, przy czym w PiS, SLD i TR od głosu wstrzymał się jeden poseł w każdej z tych partii. Za poprawką prosumencką zagłosowało też 9 posłów Solidarnej Polski, 4 posłów SP wstrzymało się od głosu, a w grupie posłów niezrzeszonych za poprawką Bramory opowiedziało się 16 posłów, a 2 było przeciwko. 

Tym samym zwolennicy poprawki prosumenckiej uzyskali bezwzględną większość niezbędną do utrzymania w ustawie o OZE zapisów o taryfach gwarantowanych dla prosumentów zgodnie z poprawką Bramory.

Posłowie poparli poprawkę prosumencką już wcześniej, podczas głosowania nad ustawą o OZE w dniu 16 stycznia br. Zwolennicy taryf gwarantowanych w Sejmie oddali wówczas 220 głosów "za", wobec 218 głosów "przeciw" i przy jednym głosie wstrzymującym się.

Mimo wcześniejszego poparcia Sejmu poprawka Bramory nie spotkała się z przychylnością Senatu, który zaproponował w zamian swoją poprawkę autorstwa senatorów PO.

Dlatego sprawa poprawki Bramory wróciła do Sejmu, a w dzisiejszym głosowaniu posłowie bezwzględną większością głosów ponownie poparli poprawkę wprowadzającą system 15-letnich stałych, preferencyjnych stawek za sprzedaż energii z domowych mikroinstalacji OZE w ramach tzw. systemu taryf gwarantowanych (ang. feed-in tariffs). 

Poprawka posła Bramory ma na celu wprowadzenie dla domowych mikroinstalacji OZE o mocy odpowiednio do 3 kW  i do 10 kW tzw. taryf gwarantowanych za sprzedaż do sieci produkowanej przez nich energii, które będą niezmienne przez okres 15 lat. Stałe stawki w ramach polskiego systemu taryf gwarantowanych mają obowiązywać dla każdej domowej instalacji mieszczącej się w w/w przedziale mocy, w tym okresie od momentu jej uruchomienia.

Poprawka prosumencka autorstwa posła PSL wprowadza obowiązek zakupu energii od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy do 3 kW wykorzystującej różne odnawialne źródła energii po określonej, stałej w okresie 15 lat, cenie (tylko dla pierwszych 300 MW):

hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh
energia wiatru – 0,75 zł za 1 kWh
energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh

Dla mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW przewidziano natomiast następujące taryfy gwarantowane (tylko dla pierwszych 500 MW): 

biogaz rolniczy - 0, 70 zł za 1 kWh
biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł za 1 kWh
biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków 0,45 zł za 1 kWh;
hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh
energia wiatru - 0,65 zł za 1 kWh
energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh

Rozdział 4. ustawy o OZE poświęcony dopłatom do produkcji zielonej energii ma wejść w życie z początkiem 2016 r. Pozostałe regulacje zawarte w ustawie o OZE wejdą w życie po podpisie prezydenta, publikacji w Dzienniku Ustaw i upłynięciu vacatio legis. 
 

źródło: gramwzielone.pl


PROSUMENT W BOŚ

W lutym 2015 roku NFOŚIGW wybrał Bank Ochrony Środowisna do realizacji programu PROSUMENT.


„Prosument” ścieżką bankową 02-12-2014, 08:18

1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie (podpisana 24 listopada 2014 r. przez Prezydenta RP), ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która nowelizuje również art. 411 ust. 10 -10e ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 411 ust. 10 – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może udostępniać środki finansowe bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.

Zmiana przepisów daje Narodowemu Funduszowi możliwość szerokiego wdrożenia programu „Prosument” poprzez ścieżkę bankową. Wnioski w bankach będą mogli składać beneficjenci programu Prosument – osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Rozpoczęcie naboru wniosków dla banków zainteresowanych współpracą z NFOŚiGW w realizacji programu „Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki” planowane jest od początku stycznia 2015 r. Przewidywany okres naboru wynosi 30 dni.

Banki zostaną wyłonione zgodnie z procedurą stanowiącą załącznik do programu priorytetowego „Prosument”.

Po zakończeniu procedury, wykaz banków, które złożyły wnioski o zawarcie umowy udostępnienia środków z przeznaczeniem na kredyty wraz z dotacjami, umieszczony zostanie na stronie internetowej NFOŚiGW i Ministerstwa Środowiska od 5 lutego 2015 r.

 


Najistotniejsze informacje dotyczące dofinansowania dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, oraz spółdzielni mieszkaniowych z programu PROSUMENT

Prosument to program dofinansowań do 40% wartości kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji. Finansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji o rocznym oprocentowaniu 1%, w tym 40% dotacji .

Z programu można dofinanoswać instalacje fotowoltaiczne, ukłądy koogeneracji, turbiny wiatrowe, pompy ciepła i inne.

Firma Mar-Bud s.c. posiada wszelkie uprawnienia dozorowe, szkolenia i certyfikaty wymagane przez NFOŚiGW do obsługi klienta w programie prosument

Obecnie Prosument będzie mógł wybrać jedną z trzech ścieżek ubiegania się o dofinansowanie:

 • poprzez samorządy biorące udział w programie - gminy, urzędy miast ( tylko garstka gmin bierze udział w programie Prosument)
 • poprzez WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • poprzez Banki - lista banków nie jest jeszcze wyłoniona z konkursu.

Lista oddziałów WFOŚiGW biorących udział w programie prosument na dzień 16.9.2014

 1. WFOŚiGW Wrocław - tel. (71) 333 09 30 ;
 2. WFOŚiGW Szczecin - tel. (91) 486 15 56 lub (91) 486 15 58 ;
 3. WFOŚiGW Kraków - tel. (12) 422 94 90;
 4. WFOŚiGW Gdańsk - tel. (58) 305 56 31.

Lista gmin które złożyły wnioski do udziału w programie Prosument (NFOŚiGW jeszcze nie podpisał umów z tymi gminami)

 1. Gmina Radgoszcz
 2. Gmina Charsznica
 3. Gmina Pałecznica
 4. Gmina Łubianka
 5. Gmina Grabów
 6. Gmina Sieniawa
 7. Gmina Sieniawa
 8. Gmina Cieszanów
 9. Gmina Hajnówka
 10. Gmina Lisia Góra

 

Informacje o programie PROSUMENT - pełna treść programu będzie opublikowana 15 września 2014 roku

ZAKTUALIZOWANA TREŚĆ PROGRAMU PROSUMENT - pobierz

Program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowić będzie kontynuację i rozszerzenie kończącego się w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.  

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego do produkcji:

 • energii elektrycznej lub
 • ciepła i energii elektrycznej,

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Efektem ekologicznym programu będzie coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 165 000 Mg oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 360 000 MWh. Budżet programu wynosi 600 mln zł na lata 2014-2020 z możliwością zawierania umów kredytu do 2018r.

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:

 • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych od 100 tys. zł do 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.

Program będzie wdrażany na dwa sposoby:
a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)

 • pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
 • wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst,
 • nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW,
 • kwota pożyczki wraz z dotacją >= 1000 tys. zł.

b) za pośrednictwem banku

 • środki udostępnione bankowi wybranemu w przetargu, z przeznaczeniem na dotacje i udzielania kredytów bankowych
 • nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez bank.

W latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa programu na 200 mln zł, w tym:

 • 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego,
 • 100 mln zł dla wybranego w drodze postępowania przetargowego banku.

Sposób realizacji programu w kolejnych latach uzależniony jest od wyników programów pilotażowych oraz zmian zachodzących na rynku i zmian legislacyjnych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem planowane jest:

 • ogłoszenie naboru wniosków dla jst - II kwartał 2014 r.
 • rozpoczęcie naboru wniosków w wybranym w przetargu banku - III kwartał 2014 r.

Uprawomocnienie decyzji Rady Nadzorczej nastąpi dnia 19 marca br. Po tym dniu treść programu zostanie podana do publicznej wiadomości./sites/default/files/pp_prosument_13.09.14.pdf